Αρχική

Με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας στην Κρήτη και την καταγραφή των εργασιακών αναγκών ανά κλάδο και οικονομική δραστηριότητα η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης προχώρησαν από κοινού στην υλοποίηση ενός καινοτόμου πανελλαδικά προγράμματος με την ίδρυση-λειτουργία του «Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας» με εξαετή λειτουργία-παρακολούθηση (2016-2022).

Ο Μηχανισμός υποστηρίζει την Περιφέρεια στη διαμόρφωση πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και στη διατύπωση κατευθύνσεων για την εξειδίκευση των δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, από το οποίο χρηματοδοτείται.

Η υλοποίησης του Μηχανισμού από πλευράς Πανεπιστημίου Κρήτης γίνεται μέσω της Μονάδας Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας.

Το έργο προβλέπει :

α. την Αποτύπωση της Υπάρχουσας Κατάστασης στην αγορά εργασίας στην Κρήτη (ολοκληρώθηκε το 2016),

β. την ετήσια επικαιροποίηση των δεδομένων στην αγορά εργασίας στην Κρήτη για 5 έτη δηλαδή για το χρονικό διάστημα 2017-2021. Για το 2019 προβλέπεται υλοποίηση εκ νέου πρωτογενούς ποιοτικής έρευνας ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων.