Αποτελέσματα

Το Έργο παράγει μια σειρά αποτελεσμάτων:

  • Τα Παραδοτέα του Έργου σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο υλοποίησής του.
  • Δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις στην επιστημονική κοινότητα και στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης
  • Αναφορές προόδου και μελλοντικού σχεδιασμού προς τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης