Το Έργο

Για τη διάγνωση και παρακολούθηση των αναγκών, και των τάσεων της αγοράς εργασίας, σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί τριγωνοποιημένη Έρευνα υπό τη μορφή tracking που θα εκβάλει σε ανατροφοδοτούμενη έκθεση με προτάσεις ανάπτυξης στοχευμένου προγράμματος κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού (στη μορφή του reskilling).

Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο Ανθρώπινου Δυναμικού, επιχειρείται:

 • Δόμηση skills profile – repertoire
 • Συγκρότηση υπό-ομάδων (ταξινομικών κατηγοριών με βάση επιμέρους κοινωνικά, οικονομικά και μορφωτικά χαρακτηριστικά) που θα επιτρέψει το στοχευμένο reskilling
 • Αποτύπωση εκπαιδευτικών αναγκών σε εγκάρσιες, οριζόντιες δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες
 • Καταγραφή αντιλαμβανόμενων εμποδίων προς την αγορά εργασίας
 • Καταγραφή μεθόδων δικτύωσης με την αγορά εργασίας
 • Διερεύνηση ικανοποίησης από την εργασία

Εδώ, δίνεται έμφαση στον πληθυσμό των ανέργων, ωστόσο, λαμβάνονται υπόψη και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως υπο-απασχολούμενοι και μετανάστες.

 

Σε επίπεδο Επιχειρήσεων, οι ερευνητικοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

 • Αποτύπωση αναγκών σε δεξιότητες, επαγγέλματα και θέσεις εργασίας
 • Αξιολόγηση των συνθηκών και του τρόπου λειτουργίας της αγοράς εργασίας
 • Καταγραφή μεθόδων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • Διερεύνηση κουλτούρας επιχειρήσεων (corporate culture)
 • Διερεύνηση μεθόδων αναζήτησης ανθρώπινου δυναμικού

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, η προτεινόμενη Πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους Δράσεις:

 

Δράση 1: Αποτύπωση της Υπάρχουσας Κατάστασης στην Αγορά Εργασίας στην Κρήτη
Δράση 2: Ετήσια Επικαιροποίηση των Δεδομένων της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη
Δράση 3: Ερευνητικά θεμελιωμένη Πρόταση Ανάπτυξης- Σχεδιασμός και Αναπροσαρμογή Προγράμματος Reskilling-Κατάρτισης στην Περιφέρεια Κρήτης
Δράση 4: Δημοσιότητα, Ενημέρωση και Προβολή του Έργου
Δράση 5: Διασφάλιση Ποιότητας