Ομάδα Έργου

Η Ομάδα Έργου της Πράξης αποτελείται από προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης – μέλη της Μονάδας Ερευνών Aγοράς και Επιχειρηματικότητας, νέους εξωτερικούς συνεργάτες και φοιτητές. Τα μέλη της Ομάδας Έργου της Πράξης συνολικά, αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν τα παραδοτέα που αποτελούν το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, υπό την καθοδήγηση των προσώπων που αναφέρονται παρακάτω.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος (ΕΥ) της Πράξης, Καθηγητής Κος Ταρουδάκης Μιχαήλ, είναι υπεύθυνος για την καλή εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και για την τήρηση όλων όσων προβλέπονται στην απόφαση ή στη σύμβαση μεταξύ του Φορέα Χρηματοδότησης και της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστήμιου Κρήτης.

Ο ΕΥ έχει επίσης την ευθύνη για  την εφαρμογή των κανόνων που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Διαχείρισης Έργων, όπως των διαδικασιών για τη διενέργεια διαγωνισμών όπου απαιτούνται, καθώς και των όρων της σύμβασης χρηματοδότησης του έργου.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνεργάζεται με τα μέλη της Ομάδας Έργου και επιβλέπει την εξέλιξη της Πράξης, συντονίζει τις δραστηριότητες, εισηγείται σε διαδικαστικά, επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα και γενικά λειτουργεί στην κατεύθυνση μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων του της Πράξης.

Ομάδα Διοίκησης Έργου

Για την αποτελεσματικότερη διοίκηση του Έργου συστήνεται Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), που αποτελείται από τους:

  • Μιχάλη Ταρουδάκη, Καθηγητή Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης, Ε.Υ. Έργου
  • Βαγγέλη Τζουβελέκα, Καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, υπεύθυνο ΜΕΚΓ και μέλος της Ομάδας Έργου
  • Νίκο Παπαδάκη, Καθηγητή Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, μέλος της ΜΕΚΓ και μέλος της Ομάδας Έργου

Η ΟΔΕ συντονίζει τις Δράσεις του Έργου ώστε να τηρείται το χρονοδιάγραμμα σε επίπεδο φυσικού αντικειμένου (καθώς αρμόδιος για το οικονομικό αντικείμενο είναι ο ΕΛΚΕ του ΠΚ). Επιβλέπει συστηματικά, εποπτεύει και συντονίζει τη συνεργασία των μελών της Ομάδας Έργου εντός των παραδοτέων (όπου σε όλα εμπλέκονται περισσότεροι του ενός ερευνητές). Ως εκ τούτου παρεμβαίνει όταν παρατηρούνται καθυστερήσεις ή άλλες δυσαρμονίες στην υλοποίηση του Έργου και στην ολοκλήρωση παραδοτέων. Η ΟΔΕ συνεδριάζει τακτικά μία φορά το εξάμηνο και ενδιαμέσως εκτάκτως αν αυτό κριθεί απαραίτητο.