Χρονοδιάγραμμα

Συνοπτικά το χρονοδιάγραμμα του Έργου αποδίδεται στον πίνακα που ακολουθεί, όπου καταγράφονται οι χρόνοι έναρξης και λήξης των Πακέτων Εργασίας:

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΠΕ.1.1 Π.1.1 09.05.2016 30.06.2016
ΠΕ.1.2 Π.1.2 01.06.2016 30.11.2016
ΠΕ.1.3 Π.1.3 01.06.2016 31.10.2016
ΠΕ.1.4 Π.1.4 01.10.2016 31.01.2017
ΠΕ.1.5 Π.1.5 01.10.2016 31.12.2016
ΠΕ.1.6 Π.1.6 01.12.2016 31.01.2017
ΠΕ.1.7 Π.1.7 01.06.2016 31.08.2016
ΠΕ.2.1 Π.2.1 01.03.2017 31.12.2017
ΠΕ.2.2 Π.2.2 01.03.2018 31.12.2018
ΠΕ.2.3 Π.2.3 01.01.2019 31.12.2019
ΠΕ.2.4 Π.2.4 01.03.2020 31.12.2020
ΠΕ.2.5 Π.2.5 01.03.2021 28.02.2022
ΠΕ.3.1 Π.3.1 09.05.2016 28.02.2017
ΠΕ.3.2 Π.3.2 01.05.2019 31.12.2019
ΠΕ.3.3 Π.3.3 01.05.2021 28.02.2022
ΠΕ.4.1 Π.4.1 01.01.2017 14.03.2022
ΠΕ.4.2 Π.4.2 09.05.2016 14.03.2022
ΠΕ.5.1 Π.5.1 01.12.2016 31.01.2022
Π.5.2 01.12.2021 14.03.2022
ΣΥΝΟΛΑ 19 09.05.2016 14.03.2022

Η ανάλυση του χρονοδιαγράμματος του Έργου αποδίδεται λεπτομερώς στο διάγραμμα GANTT