Ανάλυση Δράσεων

Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία υλοποίησης της κάθε μίας από τις Δράσεις του Μηχανισμού.

Δράση 1. Αποτύπωση της Υπάρχουσας Κατάστασης στην Αγορά Εργασίας στην Κρήτη

Η πρώτη δράση της προτεινόμενης Πράξης αφορά στην ολοκληρωμένη διάγνωση των αναγκών, των τάσεων και των στάσεων της αγοράς εργασίας στην Κρήτη μέσω εκτενούς ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Τα αποτελέσματα της πρώτης δράσης του έργου θα αποτελέσουν «σημείο αναφοράς» (benchmark) πάνω στο οποίο θα είναι εφικτή η ανίχνευση και παρακολούθηση πιθανών μεταβολών στα δεδομένα κατά την περίοδο 2016-2021. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η πρώτη δράση  περιλαμβάνει τα ακόλουθα πακέτα εργασίας:

 

ΠΕ.1.1 Ανασκόπηση και επεξεργασία δευτερογενών στοιχείων, προσδιορισμός δειγματοληπτικών πλαισίων και ομάδων-στόχων
T.1.1.1 Πηγές δευτερογενών δεδομένων – προσδιορισμός ομάδων-στόχων
T.1.1.2 Συγκέντρωση και επεξεργασία δευτερογενών δεδομένων – προσδιορισμός δειγματοληπτικών πλαισίων
T.1.1.3 Προσδιορισμός  επιχειρήσεων ποιοτικής έρευνας
T.1.1.4 Συγγραφή παραδοτέου Π.1.1.
ΠΕ.1.2 Πρωτογενής Ποιοτική Έρευνα Ανθρώπινου Δυναμικού
T.1.2.1 Σχεδιασμός έρευνας
T.1.2.2 Οργάνωση (Ανάπτυξη Μεθοδολογικών Εργαλείων και θεωρητική δειγματοληψία) και χρονοδιάγραμμα έρευνας
T.1.2.3 Διεξαγωγή έρευνας  και παραγωγή ποιοτικών δεδομένων
T.1.2.4 Επεξεργασία, κωδικοποίηση, ανάλυση και ερμηνεία ποιοτικών δεδομένων
T.1.2.5 Συγγραφή παραδοτέου Π.1.2.
ΠΕ.1.3 Πρωτογενής Ποιοτική Έρευνα Επιχειρήσεων
T.1.3.1 Σχεδιασμός έρευνας
T.1.3.2 Οργάνωση (Ανάπτυξη Μεθοδολογικών Εργαλείων και θεωρητική δειγματοληψία) και χρονοδιάγραμμα έρευνας
T.1.3.3 Διεξαγωγή έρευνας
T.1.3.4 Επεξεργασία, κωδικοποίηση, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων
T.1.3.5 Συγγραφή παραδοτέου Π.1.3.
ΠΕ.1.4 Πρωτογενής Ποσοτική Έρευνα Ανθρώπινου Δυναμικού
T.1.4.1 Σχεδιασμός έρευνας
T.1.4.2 Διεξαγωγή έρευνας
T.1.4.3 Επεξεργασία δεδομένων
T.1.4.4 Συγγραφή παραδοτέου Π.1.4.
ΠΕ.1.5 Πρωτογενής Ποσοτική Έρευνα Επιχειρήσεων
T.1.5.1 Σχεδιασμός έρευνας
T.1.5.2 Διεξαγωγή έρευνας
T.1.5.3 Επεξεργασία δεδομένων
T.1.5.4 Συγγραφή παραδοτέου Π.1.5.
ΠΕ.1.6 Έκθεση Αποτύπωσης της  Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης για το 2016
T.1.6.1 Συγγραφή παραδοτέου Π.1.6.
ΠΕ.1.7 Προμήθεια και Προσαρμογή Εξοπλισμού και Λογισμικού Διενέργειας Ποσοτικών και Ποιοτικών Ερευνών
T.1.7.1 Παραδοτέο Π.1.7

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1: Ανασκόπηση και επεξεργασία δευτερογενών στοιχείων, προσδιορισμός δειγματοληπτικών πλαισίων και ομάδων-στόχων

Αφορά στο σύνολο της αγοράς εργασίας, σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, και συνίσταται στη μελέτη των βασικών μεγεθών της αγοράς εργασίας (ανασκόπηση βασικών μακρο-οικονομικών μεγεθών στην Κρήτη, ανεργία και απασχόληση ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας / φύλο / μορφωτικό επίπεδο / περιοχή κτλ, κενές θέσεις εργασίας, εποχικότητα απασχόλησης και μεταβολές όλων των παραπάνω στον χρόνο και ιδιαίτερα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης) μέσα από τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από δευτερογενείς πηγές (πχ. ΟΑΕΔ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Επιμελητήρια, Επαγγελματικές Ενώσεις, Περιφέρεια Κρήτης κα).

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, θα επιδιωχθεί η προσέγγιση αντιπροσωπευτικών μονάδων  ανά κλάδο δραστηριότητας και περιοχή, που θα αποτελέσουν τη βάση της ποιοτικής έρευνας. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με τις επιχειρήσεις που θα συναινέσουν στο να διαθέσουν στελέχη τους για τη διεξαγωγή των ερευνών.

Μέσα από την ανάλυση των δευτερογενών στοιχείων θα γίνει προσδιορισμός των δειγματοληπτικών πλαισίων και των ομάδων-στόχων της πρωτογενούς έρευνας (κλάδοι επιχειρήσεων και υπο-ομάδες ανθρώπινου δυναμικού).

Παραδοτέο:

Π.1.1 Έκθεση Αποτύπωσης της Αγοράς Εργασίας Βάσει Δευτερογενών Στοιχείων, 2016 (Έκθεση σε μορφή Word Document με αναλυτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της αγοράς εργασίας στην Κρήτη, όπως προκύπτει μέσα από δευτερογενή δεδομένα, και προσδιορισμός των δειγματοληπτικών πλαισίων και των ομάδων-στόχων της πρωτογενούς έρευνας.)   

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.2: Πρωτογενής Ποιοτική Έρευνα Ανθρώπινου Δυναμικού

Εν όψει των σημαντικών αλλαγών μέσα από τις οποίες διέρχεται η ελληνική οικονομία, κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας στο ανθρώπινο δυναμικό πριν την ποσοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα διεισδύει σε βάθος και φέρνει στο φώς στάσεις των ανθρώπων, αντιλήψεις, πεποιθήσεις, συμπεριφορές, συναισθήματα και κίνητρα γύρω από το υπό διερεύνηση ζήτημα, εν προκειμένω, γύρω από την εργασία (π.χ. η εργασία στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης είναι μέσο επιβίωσης ή μέσο αυτο-πραγμάτωσης και πως αυτό επηρεάζει την αναζήτηση εργασίας ή και την ικανοποίηση από αυτήν;).

Στόχος είναι να έρθουν στην επιφάνεια insights τα οποία θα συμβάλλουν στην βαθύτερη και καλύτερη κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης της αγοράς εργασίας, αλλά και των ευρημάτων της ποσοτικής έρευνας ανθρώπινου δυναμικού, που θα ακολουθήσει. Η ποιοτική έρευνα θα τροφοδοτήσει επίσης τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου της ποσοτικής έρευνας ανθρώπινου δυναμικού.

Προς την κατεύθυνση αυτή, απαιτείται μια μεθοδολογία που θα λαμβάνει υπόψη της τους παράγοντες διαφορετικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και ταυτόχρονα θα ευνοεί τη δυναμική ανταλλαγή απόψεων και την ανάδυση ευρημάτων. Οι Ομάδες Εστίασης (Focus Groups) είναι η ιδανική, εν προκειμένω, μεθοδολογία.

Οι Ομάδες Εστίασης θα πραγματοποιηθούν με βάση Οδηγό Συζήτησης. Το μέγεθος κάθε ομάδας θα είναι από 8 έως 10 άτομα, η διάρκειά τους θα είναι έως 120 λεπτά, ο συντονισμός θα γίνει από εξειδικευμένους moderators, ενώ θα γίνει χρήση κατάλληλα διαμορφωμένων αιθουσών (μονόδρομος καθρέπτης) όπου είναι εφικτό.

Η διάρθρωση των Ομάδων Εστίασης θα λαμβάνει υπόψη της τους παράγοντες διαφορετικότητας του ανθρώπινου δυναμικού (παράγοντες που κρίνεται ότι επηρεάζουν τις στάσεις και τις αντιλήψεις των ανθρώπων απέναντι στην εργασία αλλά και στη ζωή γενικότερα), θέτοντας παράλληλα τη βάση για συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων.

Αυτοί οι παράγοντες είναι:

 • Φύλο
 • Ηλικία
 • Επαγγελματική κατάσταση
 • Εθνικότητα
 • Τόπος διαμονής

Παραδοτέο:

Π.1.2 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Ποιοτικής Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού (Έκθεση σε μορφή Word Document με αναλυτική περιγραφή των στάσεων, των αντιλήψεων, των συμπεριφορών, των συναισθημάτων και των κινήτρων του ανθρώπινου δυναμικού απέναντι στην εργασία. Η έκθεση θα απολήγει σε συμπεράσματα για το πως οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τις συνθήκες της αγοράς εργασίας.)

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.3: Πρωτογενής Ποιοτική Έρευνα Επιχειρήσεων

Η Ποιοτική Έρευνα Επιχειρήσεων κινείται στο ίδιο πλαίσιο με εκείνο της Ποιοτικής Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού. Συγκεκριμένα, στοχεύει να διεισδύσει σε βάθος – εκεί που δεν μπορεί να φτάσει η ποσοτική καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων σε δεξιότητες και θέσεις εργασίας – και να φέρει στο φως ευρήματα που θα ενισχύσουν την κατανόησή μας για την εργασιακή κουλτούρα που επικρατεί στις επιχειρήσεις της Κρήτης, για τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές που παρατηρούνται απέναντι στο ανθρώπινο δυναμικό και για το πως αυτές έχουν μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, στη βάση της παραδοχής ότι οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την επιλογή και την απορρόφηση ανθρώπινου δυναμικού, όπως και την ικανοποίηση από την εργασία.

Εδώ, απαιτείται μια μεθοδολογία που θα ευνοεί τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφάλειας, άνεσης και εμπιστοσύνης μέσα στο οποίο επιλεγμένα στελέχη επιχειρήσεων θα μπορούν να ξεδιπλώσουν τις απόψεις τους. Η ιδανική μεθοδολογία στην περίπτωση αυτή είναι οι Προσωπικές Συνεντεύξεις.

Οι Προσωπικές Συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν με στελέχη επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας – οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που θα επιλεχθούν θα απορρέουν από την ανασκόπηση και επεξεργασία των δευτερογενών στοιχείων (Π.Ε.1.1). Θα χρησιμοποιηθεί και εδώ Οδηγός Συζήτησης, ενώ η διάρκεια των συνεντεύξεων δεν θα υπερβαίνει τα 60 λεπτά. Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στον χώρο εργασίας του ερωτώμενου από εξειδικευμένους moderators.

Παραδοτέο:

Π.1.3 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Ποιοτικής Έρευνας Επιχειρήσεων (Έκθεση σε μορφή Word Document με αναλυτική περιγραφή της εργασιακής κουλτούρας των επιχειρήσεων, καθώς και των στάσεων, των αντιλήψεων και των συμπεριφορών τους απέναντι στο ανθρώπινο δυναμικό. Η έκθεση θα απολήγει σε συμπεράσματα για το πως οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τις συνθήκες της αγοράς εργασίας.)

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.4: Πρωτογενής Ποσοτική Έρευνα Ανθρώπινου Δυναμικού

Περιλαμβάνει την αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση σε εύρος των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της Κρήτης σε δεξιότητες και επαγγέλματα, την καταγραφή των αντιλαμβανόμενων εμποδίων προς την αγορά εργασίας, την καταγραφή των μεθόδων δικτύωσης με τις επιχειρήσεις και τις λοιπές δομές της αγοράς εργασίας, την διερεύνηση της ικανοποίησης από την εργασία και άλλων παραμέτρων που ενδεχομένως να προκύψουν μέσα από την ποιοτική έρευνα και που κρίνεται απαραίτητο να αποτυπωθούν σε εύρος.

Η Ποσοτική Έρευνα Ανθρώπινου Δυναμικού θα έχει τη μορφή τηλεφωνικών συνεντεύξεων (Computer Aided Telephone Interviews), με βάση δομημένο ερωτηματολόγιο διάρκειας 10-12 λεπτών.

Το δείγμα θα είναι αντιπροσωπευτικό του εργασιακά ενεργού πληθυσμού της Κρήτης ως προς την ηλικία, το φύλο και τη γεωγραφική κατανομή (μεταβλητές στρωματοποίησης).

Παραδοτέο:

Π.1.4 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Ποσοτικής Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού (Έκθεση σε μορφή Word Document με αναλυτική αποτύπωση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της Κρήτης σε δεξιότητες και επαγγέλματα, των αντιλαμβανόμενων εμποδίων προς την αγορά εργασίας, των μεθόδων δικτύωσης με τη αγορά εργασίας, την ικανοποίηση από την εργασία και άλλων παραμέτρων που ενδεχομένως να προκύψουν μέσα από την ποιοτική έρευνα, μέσα από πίνακες και γραφήματα.)

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.5: Πρωτογενής Ποσοτική Έρευνα Επιχειρήσεων

Περιλαμβάνει την αναλυτική καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων σε δεξιότητες και θέσεις εργασίας, καθώς και άλλων παραμέτρων που ενδεχομένως να προκύψουν μέσα από την ποιοτική έρευνα και που κρίνεται απαραίτητο να αποτυπωθούν σε εύρος.

Η Ποσοτική Έρευνα Ανθρώπινου Δυναμικού θα έχει τη μορφή τηλεφωνικών συνεντεύξεων (Computer Aided Telephone Interviews), με βάση δομημένο ερωτηματολόγιο διάρκειας 10-12 λεπτών.

Το δειγματοληπτικό πλαίσιο θα καθοριστεί μέσα από τη δευτερογενή έρευνα (Π.Ε.1.1) και θα είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού των επιχειρήσεων και των κλάδων επιχειρηματικής δραστηριότητας ανά περιοχή.

Παραδοτέο:

Π.1.5 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Ποσοτικής Έρευνας Επιχειρήσεων (Έκθεση σε μορφή Word Document με αναλυτική αποτύπωση των αναγκών των επιχειρήσεων της Κρήτης, ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, σε δεξιότητες και θέσεις εργασίας και άλλων παραμέτρων που ενδεχομένως να προκύψουν μέσα από την ποιοτική έρευνα, μέσα από πίνακες και γραφήματα.)

  

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.6: Έκθεση Αποτύπωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης

Στο τελικό στάδιο της Δράσης 1 της Πράξης θα γίνει σύνθεση των αποτελεσμάτων της δευτερογενούς και πρωτογενούς έρευνας με στόχο την αντιστοίχιση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων και την εκπόνηση μιας συνολικής έκθεσης που θα αποτυπώνει εκτενώς (ποιοτικά και ποσοτικά) την υφιστάμενη κατάσταση της τοπικής αγοράς εργασίας. Η έκθεση αυτή θα απολήγει σε προτεινόμενους άξονες παρέμβασης και θα αποτελέσει και τη βάση πάνω στην οποία θα εκπονηθεί η Έκθεση Προτάσεων Ανάπτυξης Προγράμματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Περιφέρειας Κρήτης 2016 (βλ. Δράση 3 / Π.Ε.3.1).

Παραδοτέο:

Π.1.6 Συνθετική Έκθεση Αποτύπωσης της Αγοράς Εργασίας, 2016 (Έκθεση σε μορφή Word Document με ποιοτική και ποσοτική επισκόπηση των συνθηκών και των μεγεθών της αγοράς εργασίας στην Κρήτη, αναλυτική περιγραφή των περιοχών/κοιτασμάτων σύγκλισης των αναγκών των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού και προτεινόμενους άξονες παρέμβασης.)

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.7: Προμήθεια Προσαρμογή Εξοπλισμού και Λογισμικού Διενέργειας Ποσοτικών και Ποιοτικών Ερευνών

Η ΜΕΚΓ διαθέτει και διαχειρίζεται ένα σύγχρονο σύστημα διεξαγωγής τηλεφωνικών συνεντεύξεων, (Computer Aided Telephony Interviewing – CATI) αλλά, σε ό,τι αφορά την διεξαγωγή ποσοτικών ερευνών, εξυπηρετείται από τους υπολογιστές του Διατμηματικού Εργαστηρίου Στατιστικής και Πληροφορικής της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Κατά την υλοποίηση της Πράξης θα απαιτηθεί, τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο, η αποκλειστική χρήση υπολογιστών τόσο από τους συμβασιούχους συνεργάτες, όσο και από τους φοιτητές-δημοσκόπους και θεωρείται επιβεβλημένη η αγορά εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών). Η ανάγκη αυτή θα καλυφθεί με την προμήθεια εξοπλισμού, για τον οποίο θα συνταχθούν οι κατάλληλες προδιαγραφές και θα διεξαχθεί η προβλεπόμενη διαδικασία προμήθειας.

Στον εν λόγω εξοπλισμό πρέπει να εγκατασταθεί το κατάλληλο λογισμικό που είναι ήδη στη διάθεση της ΜΕΚΓ. Για το λογισμικό απαιτείται παραμετροποίηση, ώστε να συνεργάζεται με τον εξυπηρετητή CATI της ΜΕΚΓ καθώς και το σύστημα τηλεφωνίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέσω του οποίου θα δρομολογούνται οι κλήσεις.

Παραδοτέο:

Π.1.7 Αναφορά Ολοκλήρωσης Παραμετροποίησης Εξοπλισμού και Λογισμικού (Έκθεση σε μορφή Word Document για την ολοκλήρωση της παραμετροποίησης εξοπλισμού και λογισμικού CATI)

Δράση 2. Ετήσια Επικαιροποίηση των Δεδομένων της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη

Η Δράση 2 της Πράξης αφορά στην επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων της αρχικής μέτρησης, σε βάθος πέντε (5) ετών, με χρήση Πρωτογενούς Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας Αγοράς, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών μεταβολών στις συνθήκες της αγοράς εργασίας, στην ανατροφοδότηση των ευρημάτων και τη συγκριτική ανάλυση.

Η ετήσια επικαιροποίηση των δεδομένων της αγοράς εργασίας στην Κρήτη μετά την αρχική μέτρηση γίνεται μέσω Ποσοτικής Έρευνας. Κατά το έτος 2019, δηλαδή τρία χρόνια μετά την αρχική μέτρηση, εκτός από την Ποσοτική Έρευνα, το ανθρώπινο δυναμικό και οι επιχειρήσεις προσεγγίζονται ξανά και μέσω Ποιοτικής Έρευνας για την πληρέστερη αποτύπωση των μεταβολών στην αγορά εργασίας.

Πιο αναλυτικά, η Δράση 2 περιλαμβάνει τα ακολούθα πακέτα εργασίας:

ΠΕ.2.1 Επικαιροποίηση Αποτύπωσης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη για το 2017
T.2.1.1 Σχεδιασμός Ποσοτικής Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού
T.2.1.2 Διεξαγωγή Ποσοτικής Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού
T.2.1.3 Επεξεργασία Στοιχείων Ποσοτικής Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού
T.2.1.4 Σχεδιασμός Ποσοτικής Έρευνας Επιχειρήσεων
T.2.1.5 Διεξαγωγή Ποσοτικής Έρευνας Επιχειρήσεων
T.2.1.6 Επεξεργασία Στοιχείων Ποσοτικής Έρευνας Επιχειρήσεων
T.2.1.7 Συγγραφή παραδοτέου Π.2.1 (2017)
ΠΕ.2.2 Επικαιροποίηση Αποτύπωσης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη για το 2018
T.2.2.1 Σχεδιασμός Ποσοτικής Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού
T.2.2.2 Διεξαγωγή Ποσοτικής Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού
T.2.2.3 Επεξεργασία Στοιχείων Ποσοτικής Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού
T.2.2.4 Σχεδιασμός Ποσοτικής Έρευνας Επιχειρήσεων
T.2.2.5 Διεξαγωγή Ποσοτικής Έρευνας Επιχειρήσεων
T.2.2.6 Επεξεργασία Στοιχείων Ποσοτικής Έρευνας Επιχειρήσεων
T.2.2.7 Συγγραφή παραδοτέου Π.2.2 (2018)
ΠΕ.2.3 Επικαιροποίηση Αποτύπωσης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη για το 2019
T.2.3.1 Σχεδιασμός Ποιοτικής Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού (Χωροχρονικός σχεδιασμός)
T.2.3.2 Οργάνωση Ποιοτικής Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού
T.2.3.3 Διεξαγωγή Ποιοτικής Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού
T.2.3.4 Επεξεργασία Στοιχείων Ποιοτικής Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού
T.2.3.5 Επικαιροποίηση Στοιχείων  Επιχειρήσεων για Ποιοτική Έρευνα
T.2.3.6 Σχεδιασμός Ποιοτικής Έρευνας Επιχειρήσεων (Χωροχρονικός σχεδιασμός)
T.2.3.7 Οργάνωση Ποιοτικής Έρευνας Επιχειρήσεων
T.2.3.8 Διεξαγωγή Ποιοτικής Έρευνας Επιχειρήσεων
T.2.3.9 Επεξεργασία Στοιχείων Ποιοτικής Έρευνας Επιχειρήσεων
T.2.3.10 Σχεδιασμός Ποσοτικής Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού
T.2.3.11 Διεξαγωγή Ποσοτικής Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού
T.2.3.12 Επεξεργασία Στοιχείων Ποσοτικής Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού
T.2.3.13 Σχεδιασμός Ποσοτικής Έρευνας Επιχειρήσεων
T.2.3.14 Διεξαγωγή Ποσοτικής Έρευνας Επιχειρήσεων
T.2.3.15 Επεξεργασία Στοιχείων Ποσοτικής Έρευνας Επιχειρήσεων
T.2.3.16 Συγγραφή παραδοτέου Π.2.3 (2019)
ΠΕ.2.4 Επικαιροποίηση Αποτύπωσης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη για το 2020
T.2.4.1 Σχεδιασμός Ποσοτικής Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού
T.2.4.2 Διεξαγωγή Ποσοτικής Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού
T.2.4.3 Επεξεργασία Στοιχείων Ποσοτικής Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού
T.2.4.4 Σχεδιασμός Ποσοτικής Έρευνας Επιχειρήσεων
T.2.4.5 Διεξαγωγή Ποσοτικής Έρευνας Επιχειρήσεων
T.2.4.6 Επεξεργασία Στοιχείων Ποσοτικής Έρευνας Επιχειρήσεων
T.2.4.7 Συγγραφή παραδοτέου Π.2.4 (2020)
ΠΕ.2.5 Επικαιροποίηση Αποτύπωσης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη για το 2021
T.2.5.1 Σχεδιασμός Ποσοτικής Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού
T.2.5.2 Διεξαγωγή Ποσοτικής Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού
T.2.5.3 Επεξεργασία Στοιχείων Ποσοτικής Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού
T.2.5.4 Σχεδιασμός Ποσοτικής Έρευνας Επιχειρήσεων
T.2.5.5 Διεξαγωγή Ποσοτικής Έρευνας Επιχειρήσεων
T.2.5.6 Επεξεργασία Στοιχείων Ποσοτικής Έρευνας Επιχειρήσεων
T.2.5.7 Συγγραφή παραδοτέου Π.2.5 (2021)

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1: Επικαιροποίηση των Δεδομένων της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη για το 2017

Αφορά στην επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων της αρχικής ποσοτικής μέτρησης σε ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρήσεις, υπό τη μορφή tracking. Γίνεται δηλαδή συγκριτική ανάλυση των νέων δεδομένων με εκείνα της αρχικής μέτρησης με στόχο να εντοπιστούν πιθανές μεταβολές, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για την ανατροφοδότηση του προγράμματος reskilling-κατάρτισης της Περιφέρειας Κρήτης (Δράση 3).

Για λόγους συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων διατηρείται αυτούσια η μεθοδολογία και η έκταση του αντίστοιχου ερευνητικού προγράμματος της αρχικής μέτρησης, όπως περιγράφεται στο Π.Ε.1.4.

Παραδοτέο:

Π.2.1 Επικαιροποίηση Δεδομένων για την Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη, 2017 (Έκθεση σε μορφή Word Document με συγκριτική ανάλυση των δεδομένων της ποσοτικής έρευνας του 2016 και του 2017 σε ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρήσεις).

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.2: Επικαιροποίηση των Δεδομένων της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη για το 2018

Όπως και στο Π.Ε.2.1, αφορά στην επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων της αρχικής ποσοτικής μέτρησης σε ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρήσεις, υπό τη μορφή tracking: συγκριτική ανάλυση των νέων δεδομένων με εκείνα της αρχικής μέτρησης με στόχο να εντοπιστούν πιθανές μεταβολές, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για την ανατροφοδότηση του προγράμματος reskilling-κατάρτισης της Περιφέρειας Κρήτης (Δράση 3).

Για λόγους συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων διατηρείται αυτούσια η μεθοδολογία και η έκταση του αντίστοιχου ερευνητικού προγράμματος της αρχικής μέτρησης, όπως περιγράφεται στο Π.Ε.1.4.

Παραδοτέο:

Π.2.2 Επικαιροποίηση Δεδομένων για την Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη, 2018 (Έκθεση σε μορφή Word Document με συγκριτική ανάλυση των δεδομένων της ποσοτικής έρευνας για τα έτη 2016-18 σε ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρήσεις).

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.3: Επικαιροποίηση των Δεδομένων της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη για το 2019

Και εδώ, ακολουθείται το σκεπτικό και η μεθοδολογία των δύο προηγούμενων μετρήσεων επικαιροποίησης, όπου μέσω ποσοτικής έρευνας με τη μορφή tracking επιχειρείται ο εντοπισμός πιθανών μεταβολών στα δεδομένα της αρχικής μέτρησης.

Ωστόσο, τρία έτη μετά τη αρχική μέτρηση (2016), εκτός από την ποσοτική επικαιροποίηση κρίνεται αναγκαίο να επαναπροσεγγιστεί τόσο το ανθρώπινο δυναμικό όσο και οι επιχειρήσεις μέσω ποιοτικής έρευνας, ώστε να εντοπιστούν πιθανές μεταβολές στις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές απέναντι στην εργασία / στο ανθρώπινο δυναμικό.

Στην περίπτωση του ανθρώπινου δυναμικού και σε συνέπεια με την αρχική μέτρηση (βλ. Π.Ε.1.2), ακολουθείται η μεθοδολογία των Ομάδων Εστίασης, όπως παρουσιάζεται στο Π.Ε.1.2.

Στην περίπτωση των επιχειρήσεων και επίσης σε συνέπεια με την αρχική μέτρηση (βλ. Π.Ε.1.3), ακολουθείται η μεθοδολογία των Προσωπικών Συνεντεύξεων.

Και στις δύο περιπτώσεις, η έκταση της Ποιοτικής Έρευνας  είναι μικρότερη, αφού υπάρχει ήδη το υπόβαθρο της πρώτης μέτρησης.

Παραδοτέο:

Π.2.3 Επικαιροποίηση Δεδομένων για την Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη, 2019 (Έκθεση σε μορφή Word Document με συγκριτική ανάλυση των δεδομένων της ποσοτικής έρευνας για τα έτη 2016-19, καθώς και των δεδομένων της ποιοτικής έρευνας του 2016 και του 2019 σε ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρήσεις).

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.4: Επικαιροποίηση των Δεδομένων της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη για το 2020

Ακολουθείται το σκεπτικό και η μεθοδολογία των μετρήσεων επικαιροποίησης του 2017 και του 2018 (Π.Ε.2.1 και Π.Ε.2.2).

Παραδοτέο:

Π.2.4 Επικαιροποίηση Δεδομένων για την Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη, 2020 (Έκθεση σε μορφή Word Document με συγκριτική ανάλυση των δεδομένων της ποσοτικής έρευνας για τα έτη 2016-20 σε ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρήσεις).

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.5: Επικαιροποίηση των Δεδομένων της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη για το 2021

Ακολουθείται το σκεπτικό και η μεθοδολογία των μετρήσεων επικαιροποίησης του 2017, του 2018 και του 2020. (Π.Ε.2.1, Π.Ε.2.2, Π.Ε.2.4).

Παραδοτέο:

Π.2.5 Συνθετική Έκθεση της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη, 2016-21 (Έκθεση σε μορφή Word Document με συνολική εξελικτική αποτύπωση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων της αγοράς εργασίας στην Κρήτη από το 2016 έως το 2021). 

Δράση 3. Πρόταση Ανάπτυξης- Σχεδιασμός και Αναπροσαρμογή Προγράμματος Κατάρτισης-Reskilling Περιφέρειας Κρήτης

Η Δράση 3 αφορά στον σχεδιασμό και την εκπόνηση πρότασης ανάπτυξης προγράμματος στοχευμένης κατάρτισης-reskilling του ανθρώπινου δυναμικού για την Περιφέρεια Κρήτης.

Η κύρια πρόταση θα αναπτυχθεί στη βάση των αποτελεσμάτων της αρχικής μέτρησης (Δράση 1), ενώ θα επικαιροποιείται σύμφωνα με τα ευρήματα και τις αναλύσεις της Δράσης 2. Αναλυτικότερα για τη συγκεκριμένη δράση και τις επιμέρους διαστάσεις της, βλ. αναλυτικά κεφ. 1.3. και 2.1.1. της παρόντος Τεχνικού Δελτίου. Έτσι, προκύπτουν τρία πακέτα εργασίας:

ΠΕ.3.1 Πρόταση Ανάπτυξης- Σχεδιασμός Προγράμματος Κατάρτισης- Reskilling στην Κρήτη, 2016
T.3.1.1 Ανάλυση στοιχείων Δράσης 1 (2016)
T.3.1.2 Επαφή με Δομές Κατάρτισης και ΟΤΑ – Συγκρότηση πρότασης- σχεδιασμός ανάπτυξης προγράμματος στοχευμένης κατάρτισης-reskilling (2016)
T.3.1.3 Σύνταξη Παραδοτέου Π.3.1 (2016)
ΠΕ.3.2 Αξιολόγηση και 1η Αναπροσαρμογή Προγράμματος  Κατάρτισης- Reskilling στην Κρήτη, 2019
T.3.2.1 Ανάλυση στοιχείων Δράσης 2 (2017-2019)
T.3.2.2 Επαφή με Δομές Κατάρτισης και ΟΤΑ – Αναδιαμόρφωση αρχικού προτεινόμενου προγράμματος στοχευμένης κατάρτισης-reskilling (2016) (2017-2019)
T.3.2.4 Σύνταξη Παραδοτέου Π.3.2 (2019)
ΠΕ.3.3 Αξιολόγηση και 2η Αναπροσαρμογή Προγράμματος  Κατάρτισης- Reskilling στην Κρήτη, 2021
T.3.3.1 Ανάλυση στοιχείων Δράσης 2 (2019-2021)
T.3.3.2 Επαφή με φορείς κατάρτισης – Επικαιροποιημένη αναδιαμόρφωση σχεδίου προγράμματος στοχευμένης κατάρτισης-reskilling (2016) (2019-2021)
T.3.3.3 Σύνταξη Παραδοτέου Π.3.3 (2021)

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.1: Πρόταση- Σχεδιασμός Ανάπτυξης Προγράμματος Κατάρτισης- Reskilling στην Κρήτη, 2016

Πρόκειται για την κύρια πρόταση- σχεδιασμό ανάπτυξης προγράμματος ολοκληρωμένης κατάρτισης-reskilling της Περιφέρειας Κρήτης. Η πρόταση θα σχεδιαστεί και θα εκπονηθεί στη βάση των αποτελεσμάτων της Δράσης 1, δηλαδή της αρχικής μέτρησης, η οποία περιλαμβάνει και τον μεγαλύτερο όγκο του ερευνητικού προγράμματος της Πράξης. Κατά συνέπεια, λαμβάνει και αυτή χαρακτήρα «σημείου αναφοράς», με βάση το οποίο καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση και ανατροφοδότηση του προγράμματος κατάρτισης-reskilling.

Η πρόταση θα λαμβάνει υπόψη τόσο τις ανάγκες και το προφίλ δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού ανά υπό-ομάδα (sub-group), όσο και τις ανάγκες των επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Θα εδράζεται, έτσι, πάνω σε κοιτάσματα (clusters) αναγκών, γεγονός που θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη δυνατή στόχευση – και συνεπώς την αποτελεσματικότητα – του προγράμματος.

Το σχέδιο προγράμματος κατάρτισης- reskilling θα περιλαμβάνει

 • μαθησιακούς στόχους,
 • πλαίσιο- outline modules- θεματικών ενοτήτων για την ανάπτυξη τόσο οριζόντιων- εγκάρσιων δεξιοτήτων, όσο και job- related δεξιοτήτων,
 • syllabi για τα προαναφερθέντα modules,
 • αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος (learning outcomes: στη μορφή γνώσεων- ικανοτήτων- δεξιοτήτων),
 • πρόγραμμα- χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
 • εκπαιδευτικό υλικό για τα modules που θα θεωρηθούν με βάση τη διάγνωση αναγκών ως άμεσης προτεραιότητας (τουλάχιστον 2 για προτεραιοποιημένες οριζόντιες δεξιότητες και από 1 για κάθε μείζονα τομέα οικονομικής δραστηριότητας) και
 • εργαλείο ex- ante αξιολόγησης του προγράμματος (εφόσον αυτό υλοποιηθεί από την Περιφέρεια).

Επιπρόσθετα, παραδίδεται το μοντέλο σχεδιασμού του προγράμματος στη μορφή του Policy Handbook.

Στο στάδιο αυτό θα γίνει επαφή με Δομές Κατάρτισης και ΟΤΑ για το αναγκαίο feedback.

Παραδοτέο:

Π.3.1 Πρόταση Ανάπτυξης- Σχεδιασμός Προγράμματος Κατάρτισης- Reskilling στην Κρήτη, 2016 (Έκθεση σε μορφή Word Document με αναλυτική παρουσίαση του προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης-reskilling της Περιφέρειας Κρήτης και αντιστοίχιση των βασικών του αξόνων με τα δεδομένα της αρχικής μέτρησης.)

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.2: Αξιολόγηση και 1η Αναπροσαρμογή Προγράμματος Κατάρτισης- Reskilling στην Κρήτη, 2019:

Το εν λόγω πακέτο εργασίας αφορά στην αξιολόγηση του υπό υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης-reskilling της Περιφέρειας Κρήτης και στην ανατροφοδότησή του, με βάση τα αποτελέσματα της επικαιροποίησης των μετρήσεων που θα λάβουν χώρα στα πλαίσια της Δράσης 2.

Ουσιαστικά, προτείνονται ενέργειες ήπιας προσαρμογής (fine-tuning) του προγράμματος όπου είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν μεταβολές στα μεγέθη της αγοράς εργασίας και στις ανάγκες για δεξιότητες τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων.

Στο στάδιο αυτό θα γίνει ξανά επαφή με Δομές Κατάρτισης και ΟΤΑ για το αναγκαίο feedback.

Παραδοτέο:

Π.3.2 Αξιολόγηση Υφιστάμενου και Αναπροσαρμοσμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης- Reskilling στην Κρήτη, 2019 (Έκθεση σε μορφή Word Document με προτεινόμενες παρεμβάσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης-reskilling της Περιφέρειας Κρήτης και αντιστοίχιση τους με τα δεδομένα της επικαιροποιημένης αποτύπωσης της αγοράς εργασίας.)

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.3: Αξιολόγηση και 2η Αναπροσαρμογή Προγράμματος Κατάρτισης- Reskilling στην Κρήτη, 2021

Αφορά στην τελική έκθεση (report) αξιολόγησης του υπό υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης-reskilling της Περιφέρειας Κρήτης (με δεδομένη και την αναπροσαρμογή του το 2019) και στην τελική αναπροσαρμογή του στη βάση της ανατροφοδότησής του, από τα αποτελέσματα της επικαιροποίησης των μετρήσεων που θα λάβουν χώρα στα πλαίσια της Δράσης 2.

Παραδοτέο:

Π.3.2 Αξιολόγηση Αναπροσαρμοσμένου και Τελικό Αναπροσαρμοσμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης- Reskilling στην Κρήτη, 2021 (Έκθεση σε μορφή Word Document με προτεινόμενες παρεμβάσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης-reskilling της Περιφέρειας Κρήτης και αντιστοίχιση τους με τα δεδομένα της επικαιροποιημένης αποτύπωσης της αγοράς εργασίας.)

Δράση 4. Δημοσιότητα, ενημέρωση και προβολή του Έργου

Προκειμένου να προβληθούν οι στόχοι της Πράξης και να προσεγγιστούν οι ενδιαφερόμενοι και δυνητικά ωφελούμενοι, θα οργανωθούν εκδηλώσεις και ενέργειες δημοσιότητας στον τύπο και σε ηλεκτρονικά μέσα καθ’όλη τη διάρκεια της Πράξης. Πιο συγκεκριμένα, η Δράση 4 περιλαμβάνει τα ακόλουθα πακέτα εργασίας:

ΠΕ.4.1 Ημερίδες Ενημέρωσης
T.4.1.1 Διοργάνωση ημερίδων
T.4.1.2 Διεξαγωγή ημερίδων
T.4.1.3 Συγγραφή παραδοτέου Π.4.1
ΠΕ.4.2 Δράσεις δημοσιότητας
T.4.2.1 Συντήρηση και ενημέρωση διαδικτυακού τόπου και κοινωνικών δικτύων
T.4.2.2 Ενημέρωση έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου – Έκδοση δελτίων τύπου
T.4.2.6 Συγγραφή παραδοτέου Π.4.2

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.1: Ημερίδες ενημέρωσης

Αφορά στην οργάνωση και υλοποίηση ανοιχτών ημερίδων ενημέρωσης προς το ανθρώπινο δυναμικό και τις επιχειρήσεις για τα οφέλη αλλά και τα αποτελέσματα της Πράξης. Στο πλαίσιο αυτού του Π.Ε. θα διοργανωθούν τρεις (3) ημερίδες και συγκεκριμένα :

 • μια Ενημερωτική Ημερίδα σε δυτική και ανατολική Κρήτη μετά το τέλος της πρώτης δράσης και
 • μια καταληκτική Ημερίδα στο τέλος του Πράξης,

όπου η Ομάδα Έργου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, θα παρουσιάσει και θα συζητήσει για τα κύρια ευρήματα της έρευνας και την πρόταση της για το πρόγραμμα κατάρτισης με φορείς, κοινωνικούς εταίρους, ΟΤΑ, εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων, δυνάμει ωφελούμενους κλπ

Παραδοτέο:

Π.4.1 Πρακτικά Ημερίδων και λοιπό ενημερωτικό υλικό  (Έκθεση πεπραγμένων σε μορφή Word Document για τις δράσεις που έλαβαν χώρα και τα εκτιμώμενα αποτελέσματά τους.)

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.2: Δράσεις Δημοσιότητας

Περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 • Ενημέρωση διαδικτυακού τόπου και κοινωνικών δικτύων
 • Ενημέρωση έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου – Έκδοση δελτίων τύπου με τη πέρας κάθε έτους και με βάση τα παραγόμενα αποτελέσματα στο πλαίσιο της Πράξης
 • Σύνταξη παραδοτέου Π.4.2

Συγκεκριμένα, αφορά στον εμπλουτισμό του διαδικτυακού τόπου και των κοινωνικών δικτύων της Μονάδας Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης με άρθρα και υλικό πολυμέσων γύρω από την Πράξη, το οφέλη και τα αποτελέσματά της. Ακόμα, περιλαμβάνει τη σύνταξη και διάχυση δελτίων τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

Παραδοτέο:

Π.4.2 Δελτία Τύπου, Διαδικτυακές Ανακοινώσεις και συναφές ενημερωτικό υλικό (Έκθεση πεπραγμένων σε μορφή Word Document για τις δράσεις που έλαβαν χώρα και τα εκτιμώμενα αποτελέσματά τους.)

Δράση 5. Διασφάλιση Ποιότητας

Αφορά στην υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη διασφάλιση της ποιότητας της Πράξης, τόσο σε οργανωτικό και διοικητικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, και τη σύνταξη εκθέσεων πεπραγμένων.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει το εξής πακέτο εργασίας:

ΠΕ.5.1 Ενέργειες διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης αποτελέσματος
T.5.1.1 Συγγραφή Παραδοτέου 5.1
T.5.1.2 Συγγραφή Παραδοτέου 5.2

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5.1 Ενέργειες διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης αποτελέσματος

Η παρακολούθηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος και του περιεχομένου των επί μέρους δράσεων από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Πράξης, Καθηγητή κύριο Ταρουδάκη Μιχαήλ, διασφαλίζει τη ποιότητα της εκτέλεσης του έργου.

Για κάθε μία από τις πέντε Δράσεις του έργου προβλέπεται Υπεύθυνος Δράσης ο οποίος αναλαμβάνει τη συνολική εποπτεία της και φροντίζει ώστε να υλοποιούνται ορθά οι εκάστοτε δραστηριότητες μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια.

Σε ερευνητικό επίπεδο, τηρείται ο Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (Σ.Ε.Δ.Ε.Α.), ο οποίος με τη σειρά του αναφέρεται στους αντίστοιχους διεθνείς κώδικες που έχει συντάξει η European Society for Opinion and Marketing Research (E.S.O.MA.R. – Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την Έρευνα Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς), σε συνεργασία με το International Chamber of Commerce (I.C.C.) – Διεθνές Επιμελητήριο Εμπορίου).

Για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου, ο ΕΥ, συνεπικουρούμενος από τους Κοσμήτορες  ή εκπροσώπους τους των Σχολών:

 • Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Γιάννης Ζαϊμάκης, Αναπλ. Καθηγητής)
 • Επιστημών Αγωγής (Αντώνης Χουρδάκης, Καθηγητής)
 • Φιλοσοφικής (Αλέξης Καλοκαιρινός, Αναπλ. Καθηγητής)

θα προβεί σε εκθέσεις  πεπραγμένων, οι οποίες θα εμπλουτιστούν με ανάλυση SWOT. Οι εκθέσεις θα εκπονούνται σε ετήσια βάση (σύνολο έξι εκθέσεις) μετά το πέρας του συνόλου του ερευνητικού προγράμματος που προβλέπεται για κάθε έτος (συμπεριλαμβανομένης της αρχικής μέτρησης). Η τελική έκθεση (2021) αφορά στην συνολική αξιολόγηση και ανασκόπηση της Πράξης.

Παραδοτέα:

Π.5.1 Ετήσιες αναφορές πεπραγμένων (SWOT ανάλυση) (Εκθέσεις σε μορφή Word Document με αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που έγιναν στα πλαίσια της διασφάλισης της ποιότητας του έργου.)

Π.5.2 Τελική έκθεση αξιολόγησης (Final Evaluation Report) (Έκθεση σε μορφή Word Document με αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που έγιναν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου προς την κατεύθυνση της διασφάλισης ποιότητας, καθώς και τελικά συμπεράσματα για τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα της Πράξης.)